TIETOSUOJA

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta
Y-tunnus: 1057487-6
Osoite: Hirvolanniementie 167, 70900 Toivala
Puhelin: +358503443794
Sähköpostiosoite: vok@rantatoivala.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Timo Pernu
Osoite: Hirvolanniementie 167, 70900 Toivala
Puhelin: +358503443794
Sähköpostiosoite: tkpernu@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Osuuskunnan jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään osuuskunnan toimintaan liittyvissä asioissa, joita ovat mm. laskujen toimittaminen ja maksujen toteutuman seuranta, hätä- / vaara-tiedottaminen sekä muu tiedottaminen osuuskunnan toimintaan liittyen.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Yhdistyksen käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:  etu- ja sukunimi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta jäsenyyden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. suoritettujen maksujen tilanne, sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä tietoja kerätään jäseniltä heiltä pyydettäessä ja heidän ilmoituksen mukaisesti sekä osuuskunnan määräämien maksujen toteumaa seurataan yhdistyksen tiliotteen avulla.  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi osuuskunnan yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan mukaan pyynnöstä luovuttaa jäsenelle itselleen sekä hallituksen jäsenille heille osuuskunnan päätöksellä määritetyn tehtävän hoitamiseksi. Jäsenelle luovutettujen tietojen siirtämisestä kolmannelle osapuolelle vastaa jäsen itse.  Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi osuuskunnan yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat osuuskunnan asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton osuuskunnan käyttötarkoitusten kanssa.  Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.  Tietoja voidaan luovuttaa järjestelyiden yhteydessä vastaanottajalle, mikäli osuuskunta järjestelee toimintaansa esimerkiksi yhdistymällä toisen osuuskunnan kanssa.  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.  Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yhdistyksen toimihenkilöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osuuskunnan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti osuuskunnan rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä osuuskuntaan.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys osuuskuntaan.